Skip to content

JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai

CÉLCSOPORT

Képzésünket a kora gyermekkori intervenció bármely területén dolgozó szakembernek ajánljuk (gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, védőnő, pszichológus, gyermekorvos, dietetikus), mert a családok életében felmerülő evéssel kapcsolatos nehézségek bárki felé megfogalmazódhatnak.

A KÉPZÉS CÉLJA

Az evés, különösen ebben a korai életszakaszban, kiemelkedő fontossággal bír a szülők számára, befolyással van a szülői kompetencia érzésére. 
Képzésünkön az evés anatómiai és élettani folyamatának megértése mellett áttekintjük, hogy a pszichomotoros fejlődés különböző területei hogyan befolyásolják az evésfejlődést, és ez miként hat a család mindennapjaira. A képzés gyakorlati ismereteket nyújt a tipikus fejlődésű gyermekek étkezéshez kötődő nehézségeitől, a különféle fogyatékossággal élő gyermekek evészavaráig.

pzési program megnevezése: JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai
A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 174/10/2021
Az egészségügyi szakdolgozók számára szabadon választható elméleti továbbképzés nyilvántartási száma:

Képzés oktatási napjai – elméleti és gyakorlati rész 4 oktatási nap

A képzés leírása

A képzést azon szakemberek részére szervezzük, akik megkésett, eltérő fejlődésmenetű, illetve fogyatékos gyermekeket vizsgáló, illetve ellátó intézményekben dolgoznak, és kiemelten a 0-5 éves korú kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkoznak az érintett családok partner szintű bevonásával. Gyakorló gyógypedagógusok, mozgásfejlesztő szakemberek, óvodapedagógusok, és a pedagógiai munkát segítő szakemberek, illetve egészségügyi szakdolgozók részére ajánljuk a tanfolyamot.
A képzés anyagát a Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI (továbbiakban Központ) szakemberei által kidolgozott kéziratok, irányelvek és PowerPoint prezentációk adják, melyeket a komplex diagnosztika, differenciáldiagnosztika területén végzett gyakorlatuknak több mint 20 éves tapasztalata alapoz meg. A képzésen átadásra kerülő tananyagot emellett az elmúlt évtizedekben a komplex ellátás, és az evés fókuszú fejlesztés elemeinek alkalmazása során összegyűlt tapasztalatok, az interdiszciplináris team munkában szerzett szemlélet, a belső továbbképzések által megszerzett tudás, valamint kül- és belföldi szakirodalmak feldolgozásának szintézise adja.

A probléma megközelítésének módját áthatja a Központ munkatársai által képviselt interdiszciplináris szemlélet.  Ennek a megközelítésmódnak az érdekében határoztuk meg a képzésre bejutás előfeltételeként azt, hogy minél szélesebb körű szakterületről jelentkezhessenek.
 
A program célja, hogy a különféle problémákkal született, megkésett fejlődésű, fogyatékos kisgyermekek étkezési zavarainak területén átadjuk azt a diagnosztikai és ellátási ajánlását regionális teamek számára, melyet az egészségügyi és oktatási ágazat szakembereinek szoros együttműködésben, azonos szemléletbeli alapokra helyezve alakítottunk ki. Ezáltal kívánjuk segíteni regionális teamek létrejöttét, és azok későbbi működését.
 
A képzés anyagának feldolgozása változatos formában történik, előadások, gyakorlatok, megfigyelés, esetismertetések, filmrészletek bemutatása és elemzése, irányított, célzott beszélgetések, interaktív előadások és önálló feladatvégzés segítségével. Ennek során szükséges lesz a résztvevőnek a munkahelyükön, a tanfolyamon tanultak elemeinek felhasználásával egy evési nehézségekkel küzdő gyermek problémáját a munkatársakkal együttműködve feltárni, majd annak eredményét értékelni, a beavatkozás stratégiáját elkészíteni, és mindezt megfelelően dokumentálni.

A képzés célja

A képzés során a résztvevők ismerjék meg az evés fókuszú fejlesztési eljárás alapvető elemeit, a családközpontú kora gyermekkori intervenció keretein belül, és szerezzék meg a diagnosztikai és evés fókuszú fejlesztési módszertani alapokat. A komplex vizsgálat során kapott eredményeket legyenek képesek kiértékelni. Az értékelés során a team tagjaival együtt legyenek képesek rátekinteni a gyermeki fejlődés különböző területeire, és ezzel összhangban értelmezni az evésproblémákat.
 
A tanfolyam elvégzése után a résztvevők váljanak képessé arra, hogy az új elméleti és gyakorlati ismeretek segítségével kapcsolódni tudjanak egy interdiszciplináris team munkájához. A teamen belül végzettségüknek és gyakorlati tudásuknak megfelelően tudjanak részt venni az evés eltérő fejlődésének detektálásában, valamint az ennek hátterében álló okok feltérképezésében, és a gyermek kivizsgálási és ellátási útjának meghatározásában.

A képzés célcsoportja

Megkésett, eltérő fejlődésmenetű, illetve fogyatékos gyermekeket vizsgáló, illetve ellátó intézményekben dolgozó szakemberek, kiemelten a 0-5 éves kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkozó gyakorló gyógypedagógusok, mozgásfejlesztő szakemberek (gyógytornász, konduktor, szomatopedagógus) és a pedagógiai munkát segítő szakemberek, óvodapedagógusok, valamint egészségügyi szakdolgozók. Kiemelten a 0-5 éves korú kisgyermekek korai diagnosztikájával és fejlesztésével foglalkoznak az érintett családok partner szintű bevonásával.

A képzésen való részvételhez előírt végzettség

Pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, óvodapedagógusi, pedagógiai asszisztensi, gyógytornász, pszichológus, védőnő, dietetikus, ápoló, gyermekápoló, orvosi.
 

Megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények

 • legyenek képesek felismerni azokat a tüneteteket, jellemzőket, amelyek a gyermek evés problémáját valószínűsítik
 • szerezzenek alapvető készséget a diagnosztikai folyamat során alkalmazandó, a gyermeki viselkedés és motoros funkciók megfigyelésének módszerében
 • szerezzenek jártasságot a gyermek evési viselkedésének megfigyelésében és a tünetek értelmezésében
 • legyenek képesek az evési nehézség vizsgálatához és kezeléséhez rendelkezésre álló eljárás elemeit, a gyermek életkorához és fejlettségi szintjéhez igazítva alkalmazni
 • legyenek képesek a megfigyelési és vizsgálati eredmények értékelésére, összegzésére és alapvető következtetések levonására
 • legyenek képesek a team (szakorvosok, pszichológus, gyógytornász/szomatopedagógus/konduktor, gyógypedagógus, logopédus, dietetikus) közös konszenzusos véleményének megformálására saját szakmai kompetenciájuk megtartása mellett
 • legyenek képesek a vizsgálat és az ellátás során kompetens módon kialakítani a gyermek szüleivel való konzultációs kapcsolatot
 • a tanfolyamon szerzett ismereteket az előzetes tudásukkal és tapasztalatukkal integráltan tudják alkalmazni, és legyenek képesek családorientáltan, és egyénre szabottan kijelölni a fejlesztés célját, területeit, és alkalmazni az ehhez megfelelő eszközöket.
 • legyenek képesek a team többi tagjával a fejlesztési cél érdekében a feladatokat kompetensen szétosztva együtt dolgozni, és a folyamatot időről-időre közösen értékelni.

Vizsga

A tanfolyam utolsó napján, a képzés záró részeként a résztvevők egy szintfelmérő tesztet töltenek ki. Ennek  sikeres kitöltése  az egyik feltétele az esettanulmány elkészítésének és így a tanfolyam sikeres elvégzésének is.

Írásbeli esettanulmány: egy gyermek evés fókuszú fejlesztésének jellemzői: a diagnosztikai és ellátási szempontból lényeges elemek, folyamatok leírásával.
 

Az írásbeli esettanulmányt a tanfolyam után három héttel szükséges beadniuk a résztvevőknek.

Értékelési szempontok: Az esettanulmányban mennyire jelennek meg az evésproblémák általános és specifikusan az esetre jellemző nehézségei? Mennyire sikerült az evészavar hátterében álló okokat felderíteni, illetve a további vizsgálatokra adekvát javaslatot tenni?  A kitűzött célok összhangban vannak-e a gyermek problémájával, a család igényeivel, lehetőségeivel, és általában a megvalósíthatósággal? A stratégia kidolgozásában tükröződjön a megszerzett elméleti tudás, legyen összhangban a gyermek és a család igényeivel. Képes-e összhangba hozni és alkalmazni a tanfolyamon tanultakat az esettanulmánya tartalmával? Megjelenik-e, hogy elméleti ismereteit hogyan tudja a gyakorlati munkába integrálni?
 
Az esettanulmány értékelése: megfelelt (70-80%-os eredmény között), jól megfelelt (80-90%-os eredmény között), kiválóan megfelelt (90%-os eredmény felett).
 

A megszerezhető képesítés:
Az akkreditált pedagógus továbbképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány.

Az egészségügyi szakdolgozók számára szabadon választható továbbképzés sikeres elvégzését igazoló oklevél.
 

A sikertelen teljesítés következményei:

„Nem felelt meg” minősítés esetén egyszer megismételhető az írásbeli dolgozat elkészítése.
 

A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei:
Résztvevő vizsgára nem bocsátható, a képzés elvégzéséről tanúsítványt, oklevelet nem kaphat.

A továbbképzésben órákat tartók neve:

Dr. Csoszánszki Noémi – gyermekgyógyász, gasztroenterológus
Dr. Gaszner Andrea – gyermekorvos, gyermekneurológus
Kapronyi Ágnes – gyógypedagógus
Károly Fruzsina – pszichológus, gyógypedagógus
Lengyel Anna – perinatális szaktanácsadó
Siba Mónika – gyógypedagógus
Stelczámer Ágnes – gyógypedagógus, HRG és TSMT terapeuta
Szabó Mariann – gyógypedagógus
Váró Anna – gyógytornász

A résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke

 • www.jolenni.hu
 • Ingrid Van Helsdingen (szerk. Vekerdy, Oláh) – Táplálkozási zavarokkal küzdő gyermekek problémáinak multidiszciplinális megközelítése a Blue Birdben in: A táplálás és gyarapodás zavarai. Sérült gyermekek ellátásának sajátosságai.
  Kiadás éve:
  1999, Budapest Kiadó: PRRO Bt Elolvasandó oldalak: 175-182
 • Szelényi Mariann szerk. – Apró Lépések
  Kiadás éve:
  2006, Budapest Kiadó: Budapesti Korai Fejlesztő Központ Elolvasandó oldalak: 273-283
 • Helen Müller (szerk. Márkus) – Etetés in: Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése
  Kiadás éve:
  1996, Budapest Kiadó: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Elolvasandó oldalak: 203-225
 • Andreas D. Fröhlich (szerk. Márkus) – Bazális stimuláció a gyakorlatban in: Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése
  Kiadás éve:
  1996, Budapest Kiadó: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Elolvasandó oldalak: 251- 269
 • Védőnői szakmai kollégium – A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról.
  Kiadás éve:
  2010, Budapest Letöltés: http://www.mave.hu/uploads/file/VSZK%20protokoll%20csecsemo%20taplalasa%200-12%20ho.pdf

A résztvevők számára ajánlott szakirodalom jegyzéke

 • Vekerdy Zsuzsanna, Oláh Év – A táplálás és gyarapodás zavarai. Sérült gyermekek ellátásának sajátosságai
  Kiadás éve:
  1999, Budapest Kiadó: PRRO Bt
 • Winstock, April – Eating and Drinking Difficulties in Children – A Guide for Practitioners
  Kiadás éve:
  2005 Kiadó: Speechmark Publishing Ltd.
 • Irene Chatoor – Diagnosis and Treatment of Feeding Disorders in Infants, Toddlers, and Young Children
  Kiadás éve: 2009 Kiadó: National Center for Clinical Infant Programs
 • Joan C. Arvedson, Linda Brodsky – Pediatric Swallowing and Feeding: Assessment and Management 2nd Edition
  Kiadás éve: 2001 Kiadó: Early Childhood Intervention Series, Delmar Cengage Learning
 • Debby Arts-Rodas, Diane Benoit – Feeding problems in infancy and early childhood: Identification and management
  Kiadás éve: 1998, Kiadó: Paediatr Child Health
 • Cecilia J. Manno, Catherine Fox, Peggy S. Eicher, MaryLouise E. Kerwin – Early Oral-Motor Interventions for Pediatric Feeding Problems: What, When and How
  Kiadás éve: 2005 Kiadó: JEIBI Volume 2, Issue No. 3
 • Zero to Three – Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood, Revised (DC:0-3R)
  Kiadás éve: 2005, Kiadó: National Center for Clinical Infant Programs

október 2024

2024k08okt(okt 8)00:00p11(okt 11)00:00JóLenni, etetési és evészavarok komplex korai terápiájának elméleti és gyakorlati alapjai

Képzés helyszíne

Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI.
1115 Budapest, Bártfai utca 34/a

A képzés óratartói

Stelczámer Ágnes (a képzés szakmai felelőse), Dr. Csoszánszki Noémi, Dr. Gaszner Andrea, Kapronyi Ágnes, Károly Fruzsina, Lengyel Anna, Siba Mónika, Szabó Mariann, Váró Anna

A képzési program óraszáma

30 óra

Tervezett időpontok

2024. október 08-09-10-11.

Jelentkezési határidő

2024. szeptember 22. (vasárnap)

Képzés díja: 85.000 Ft/fő

Ez az összeg tartalmazza az oktatás, a képzési anyagok, a vizsgáztatás és a helyszín költségeit.