Skip to content

Otthon központú fejlesztő program most már nem csak utazótanároknak!Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján

CÉLCSOPORT

A Portage-modell új kipróbálási területe lett a járványügyi helyzetben történő online ellátás! Ezen keretek között a modell szakszerű, a családok számára is pontosan követhető fejlesztési programot biztosított!

Minden fejlesztő szakember számára ajánljuk a képzést, mely elsősorban a családokat otthonukban látogató szakembereknek készült programot mutat be, de a tapasztalat bebizonyította, hogy nagyszerű segítség a mindennapi fejlesztés megtervezésében és az előrehaladás követésében! A program a korai életszakaszra koncentrál, de nem specifikus a sérülés tekintetében.

Képzésünket megújítottuk, és tréning jellegű tapasztalati tanulás során sajátíthatják el a résztvevők a programot, így a jelentkezők aktív részvételére számítunk! A tanfolyamot elvégzők Kézikönyvet és Feladatkártyákat kapnak a program részeként.

A KÉPZÉS CÉLJA

A tanfolyam a Budapesti Korai Fejlesztő Központ által Angliából adaptált „Portage – modell” ismereteinek és tapasztalatainak átadása, melyet a kora gyermekkori intervenció területén dolgozó valamennyi szakember, különösen a családokhoz kijáró utazótanárok a mindennapi munkájuk során gyakorlati segítségként használhatnak. A tanfolyam időtartama alatt elsőként rövid elméleti bevezetést tartunk az angliai alapmodellről és annak a korai intervenció szemléletébe illesztéséről. Ezt követően a hallgatók részletes gyakorlati útmutatót kapnak az eszköz használatához a fejlődés valamennyi területét érintően. Az ismeretek elsajátítását segítjük azzal is, hogy a Központ dolgozói által már kipróbált modell tapasztalatait esetbemutatásokkal demonstráljuk, valamint a résztvevőknek lehetőségük nyílik a tréning keretében saját élményű feldolgozással elmélyíteni tudásukat.
A modell tapasztalataink szerint a gyakorlati munkában jól használható eszköz a szakember és a család számára is.

Portage modell

Képzési program megnevezése: Utazótanári program elmélete és gyakorlata gyógypedagógusok számára az eltérő fejlődésmenetű gyermekek otthoni fejlesztéséhez a Portage-modell alapján
A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 405/12/2020
Képzés oktatási napjai: 4 nap

Képzés program óraszáma: 30 óra

A képzésen való részvételhez előírt feltételek

  1. Iskolai végzettség: Gyógypedagógus (bármely szakos), pszichológus, gyógytornász, konduktor, logopédus szak valamelyike szükséges.

  2. Megelőző szakmai gyakorlat: korai fejlesztés területén eltöltött 1 év

A megszerezhető képesítés

Az akkreditált pedagógus továbbképzés sikeres elvégzését igazoló TANÚSÍTVÁNY.

Portage modell

A képzés összefoglaló jellegű tematikája

  •  A PORTAGE-modell, mint utazótanári program helye és szerepe a koragyermekkori intervenció gyakorlatában. A PORTAGE –modell részletes bemutatása.
  • A PORTAGE-modell felépítése /Fejlődési skála, feladatkártyák használata, tevékenységtáblázat használata/.
  • Fejlődési területek /csecsemő stimuláció, szocializáció, önellátás, kognitív készségek, mozgásos készségek, nyelvi készségek, speciális helyzetek/

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

A képzés időtartama 30 óra, mely során tréning jelleggel az elméleti ismeretátadás és az ehhez szorosan kötődő gyakorlat zajlik. Követelmény, hogy a résztvevő a tanfolyamon való aktív részvételt követően váljon képessé a Portage-modell elemeinek, adminisztrációjának használatára. Ismerje a modell alapját képező vizsgálati skála, feladatkártyák rendszerét, a tevékenység tábla használatát és az alap játékkészletet. Előzetes ismereteit alkalmazni tudja speciális otthoni környezetben, és képes legyen családorientáltan, egyénre szabottan kijelölni a fejlesztés célját, területeit, és az ehhez a megfelelő eszközöket alkalmazni tudja. Váljon képessé az önálló munkavégzés mellett más szakemberekkel való kommunikációra, teamunkára.

A képzés része továbbá a vizsga, amely a 30 órás képzés utolsó tanórája után zajlik le.

A vizsga

Záróvizsgaként a résztvevők megadott vizsgakérdések mentén írásban számot adnak tudásukról. Az interaktív tanfolyami részvétel és az írásbeli eredmény összegzéseképpen háromfokozatú skálán kerül teljesítményük értékelésre: megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt.

Képzési tanúsítványt csak azon résztvevő számára adhatunk ki, aki eleget tesz a formai követelményeknek:

A tanúsítványon szerepelni kell a következő minősítés valamelyikének:
 Megfelelt,jól megfelelt, kiválóan megfelelt.

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége nincs.

A képzés sikeres elvégzése a pedagógus-továbbképzési pontrendszerben 30 pontot jelent.
 

 A sikertelen teljesítés következményei

„Nem felelt meg” minősítés esetén egyszer megismételhető az írásbeli dolgozat elkészítése.
A javítóvizsga költségeit – 5000 FT-ot – a résztvevőt terhelik, és azt a javítóvizsgára való jelentkezéskor köteles a vizsgát szervező részére egy összegben megfizetni.
 
A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei
A befizetett képzési díj visszatérítésére nincs mód, továbbá Résztvevő vizsgára nem bocsátható, a képzés elvégzéséről tanúsítványt nem kaphat.
 
A tanfolyam díja: 85.000 Ft/fő
Ez az összeg tartalmazza az oktatás, vizsgáztatás és a helyszín költségeit, a képzési anyagokat, Portage kézikönyvet és a feladatkártyákat.
A tanfolyami részvételi díját a továbbképzést megrendelő Kaposvári Tankerületi Központ által megkötött szerződés alapján az EFOP-3.1.6-16-2017-00015 kódszámú” „Együttműködik” Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkába állásig” című pályázatból finanszírozzák.

EventON Calendar

Képzés helyszíne

Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI.
1115 Budapest, Bártfai utca 34/a

A képzés szakmai felelőse

Keisz Kinga, Tóth Anikó.

A képzési program óraszáma

30 óra

Tervezett Időpont

2024. június 21.-29.

Jelentkezési határidő

2024. június 14. (péntek)

Képzés díja: 85,000 Ft/fő

Ez az összeg tartalmazza az oktatás, a képzési anyagok, a vizsgáztatás és a helyszín költségeit, valamint a Portage kézikönyvet és a feladatkártyákat.