Skip to content

Családközpontú kora gyermekkori intervenció komplex esetkezelési technikái

CÉLCSOPORT

Gyakorlatorientált képzésünket olyan szakembereknek ajánljuk, akik a kora gyermekkori intervenció bármely területén dolgoznak (gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, védőnő, mentálhigiénés szakember, óvónő) és már legalább fél éves gyakorlattal rendelkeznek. Várunk mindenkit, aki ismereteit bővíteni, megújítani szeretné saját szakterületén belül és annak határait tágítva.Tréningjellegű képzésünkben hangsúlyos a csoportmunka, a közös gondolkodás, ezért a résztvevők aktív részvételét várjuk!

A KÉPZÉS CÉLJA

 Célunk, hogy a résztvevők megtapasztalják, és megértsék feladatuk összetettségét, gondolkodjanak munkájukkal összefüggésben saját személyiségbeli hatásukról és az etikai határokról. További szándékunk, hogy saját tapasztalatokat éljenek meg a szülőkkel való kommunikáció, a tanácsadás és a konzultáció szerepéről, sokrétűségéről. Tapasztalatban mutatjuk be a team munka fontosságát és hogy mit jelent a gyakorlatban a családközpontúság.

pzési program megnevezése: Családközpontú kora gyermekkori intervenció komplex esetkezelési technikái
A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 12/226/2019
Képzés oktatási napjai: (6 nap)

A családközpontú kora gyermekkori intervenció alapvető szemléleti kérdéseinek tisztázásán túl, a tanfolyammal elsősorban gyakorlatorientált továbbképzést igyekszünk nyújtani. Célunk, hogy a résztvevők képessé váljanak arra, hogy saját szakterületükön belül és annak határait tágítva kompetens és felelős módon nyújtsanak többirányú gyógypedagógiai/pedagógiai illetve terápiás segítséget a hozzájuk forduló eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermeket nevelő családok számára.
A résztvevők váljanak képessé arra, hogy előtérbe helyezzék a kora gyermekkori intervenciós munka során a szülőknek szóló tanácsadást, konzultációt és az interdiszciplináris team munkát.

Célunk, hogy a tréning-jellegű képzés során a résztvevők megtapasztalják és megértsék a kora gyermekkori intervenciós munkakör összetettségét, annak etikai, személyiségbeli és hazai pedagógiai-egészségügyi hagyományok által kialakított szakmai, intézményi hatásait.
A tanfolyamot elvégző szakemberek váljanak képessé rendszerszemléletben való gondolkodásra lokális és komplex megoldásokra törekedve, továbbá tanuljanak a kora gyermekkori intervenció területén végzendő sokszínű és egyéni esetkezelési technikákat.
A tanfolyam interaktív, tapasztalati tanulásra, saját tapasztalat beépítésére törekszik.

A képzési program óraszáma: 60 óra

A képzésen való részvételhez előírt feltételek

 1. Iskolai végzettség: gyógypedagógiai tanári és/vagy gyógytornász és/vagy konduktív pedagógiai tanári és/vagy óvodapedagógusi diploma, pszichológus diploma;

 2. (elfogadott szakképzettségek: Gyógypedagógus (bármely szakos), konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, óvodapedagógus, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász, szociálpedagógus, perinatális szaktanácsadó, szülő-csecsemő konzulens, szakorvos szakképzettség

 3. Megelőző szakmai gyakorlat: Legalább 6 hónap munkatapasztalat a kora gyermekkori intervenció területén.

A megszerezhető képesítés

Az akkreditált pedagógus továbbképzés sikeres elvégzését igazoló TANÚSÍTVÁNY

Képzés

A képzés összefoglaló jellegű tematikája

 •  Ismerkedés és képzési ráhangolódás
 • A Komplex családközpontú kora gyermekkori intervenció szemléletének megalapozása
 • Kommunikáció
 • A család fogalma
 • A csecsemő- kisgyermek állapotát, viselkedését meghatározó aspektusok
 • Állapotmegismerés, állapotfelmérés, társszakmákkal való együttműködés
 • A funkciófejlesztés helye és szerepe a kora gyermekkori intervencióban
 • Az esetkezelés folyamata és lépései
 • Összegzés, a szakasz lezárása. Esetkezelések előlészítése
 • Képzői esetismertetések- esetkezelések csoportbontásban
 • Hallgatói esetbemutatások- esetkezelések kiscsoportban, szupervízióval

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

A tanfolyamot elvégző szakember ismerje a kora gyermekkori intervenció aktuális elméleti és gyakorlati kutatásainak eredményét, a jelenleg alkalmazott kliens utat. Legyen képes az önreflexió és a kommunikáció (gyermek-szakember, szülő-szakember, szakember-szakember) alkalmazására, továbbá a team-működés megalapozására, megszervezésére. Legyen képes a családot, mint rendszert szemlélni és megközelíteni. Rendelkezzen ismeretekkel a korszerű kora gyermekkori időszakkal és annak szülői vonatkozásával kapcsolatos irodalomról és kutatási eredményekről.

Legyen képes elkülöníteni a csecsemők életkori sajátosságait az eltérőnek minősülő fejlődésmenettől, és legyen képes igazodni ezekhez saját gyakorlati megközelítésével, a szülők reális tájékoztatásával. Ismerje a mai, elfogadott vizsgáló eljárásokat, ismerje az állapotfelmérés legfontosabb lépéseit (ismeretgyűjtés, dokumentum elemzés, szülői információk).

Legyen képes összegző módon, leíró jelleggel a gyermek és a szülő egyéni szükségleteire reagálva szakvéleményét megfogalmazni, ehhez legyen képes mozgósítani a team munkáról megszerzett ismereteit. Legyen képes a funkciófejlesztés és tanácsadás szerepét és hangsúlyát a szükségletnek megfelelően megítélni az intervenciós munkája során.

A vizsga

Az elméleti képzést követően (40 óra) 10 kérdésből álló, az addig megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteket ellenőrző választásos teszt megírásával a résztvevők tanulási folyamatait követjük nyomon.
 

Az ismeretek interiorizálásáról és gyakorlati felhasználásáról a hallgatók saját tapasztalatú esetbemutatás és esetkezelési-terv elkészítésével, majd ezt követően kiscsoportos, szupervízióval kísért megosztása során tesznek tanúbizonyságot a 60 órás képzés végső követelményeként.

Az esettanulmány terjedelme 3-5 oldal.

Az esettanulmány értékelésének szempontrendszere

 • jelenjen meg a résztvevő esetkezelési tanulmányában a 40 órás elméleti ismeretanyag az esethez adaptált feldolgozása,
 • jelenjen meg, hogyan tudja összeszervezni és adaptálni az esetkezelés kapcsán a helyi szakemberek közötti együttműködést,
 • legyen egyértelmű, hogy tanulmányában a család szükségletei állnak a fókuszban.
A tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a hallgató vegyen részt az elméleti előadások és a gyakorlati foglalkozások 90%-án.
Töltse ki sikeresen (legalább 50 %) a 10 kérdésből álló tesztfeladatsort és készítse el az esettanulmányt a 60 órás képzés zárásaként. Az esettanulmány elkészítési folyamatában szerepel, hogy a tanulmány már az 50. órára, a kiscsoportban zajló résztvevői esetbemutatások-esetkezelések elemzésének idejére elkészüljön, melyen való bemutatás és konzultáció segíti az esettanulmány véglegesítését.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: az írásbeli vizsgán a három-fokozatú skálán (megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt) legalább „megfelelt” minősítés elérése.
 
 A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége nincs.
A képzés sikeres elvégzése a pedagógus-továbbképzési pontrendszerben 60 pontot jelent.
 
 A sikertelen teljesítés következményei
„Nem felelt meg” minősítés esetén egyszer megismételhető az írásbeli dolgozat elkészítése.
A javítóvizsga költségeit – 5000 FT-ot – a résztvevőt terhelik, és azt a javítóvizsgára való jelentkezéskor köteles a vizsgát szervező részére egy összegben megfizetni.

A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei
A befizetett képzési díj visszatérítésére nincs mód, továbbá Résztvevő vizsgára nem bocsátható, a képzés elvégzéséről tanúsítványt nem kaphat.

november 2024

2024h11nov(nov 11)00:00p29(nov 29)00:00Családközpontú kora gyermekkori intervenció komplex esetkezelési technikái

Képzés helyszíne

Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI.
1115 Budapest, Bártfai utca 34/a

A képzés szakmai felelőse

Udvardi Gabriella,Tóth Anikó, Károly Fruzsina

A képzési program óraszáma

60 óra

Tervezett időpontok2024. november 11. - 2024.november 29.

Jelentkezési határidő

2024. október 27.

Képzés díja: 110,000 Ft/fő

Ez az összeg tartalmazza az oktatás, a képzési anyagok, a vizsgáztatás és a helyszín költségeit.