Skip to content

Autizmussal élő gyerekek az óvodában-integráció a gyakorlatban

CÉLCSOPORT

Az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelése máig nagyrészt megoldatlan probléma. Egyre több óvoda befogadó, azonban ezek közül kevesen felkészültek erre. Az autizmus spektrum zavar természetéből adódóan az autista gyermekek ellátása specifikus ismereteket, szemléletet, módszereket kíván. A képzést a 3-7 éves korosztállyal dolgozó óvodapedagógusok és fejlesztő pedagógusok részére ajánljuk, hogy felkészültté váljanak autizmussal élő kisgyermekek nevelésére, biztosítva a számukra szükséges egyénre szabott autizmus-specifikus megsegítést, segítve a szűkebb és tágabb környezettel való együttműködést.

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés részletesen tárgyalja a világ megértését segítő személyi és tárgyi környezet akadálymentesítését. Gyakorlati ötletekkel segíti a résztvevő szakembereket az önellátás, az önálló és a közös játéktevékenység, az irányított foglalkozás, az ünnepek, kirándulások során felmerülő nehézségek megoldásában, továbbá a különböző szituációkban megjelenő viselkedésproblémák kezelésében.

Képzés helyszíne

Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI.
1115 Budapest, Bártfai utca 34/a

A képzés óratartói

Dévai Zita, Mózes Eszter, Simó Judit, Rácz Zsuzsanna (A képzés szakmai felelőse), Szabó Mariann

A képzési program óraszáma

60 óra

Képzés díja: 95,000 Ft/fő

Ez az összeg tartalmazza az oktatás, vizsgáztatás és a helyszín költségeit, a képzési anyagokat

pzési program megnevezése: Autizmussal élő gyerekek az óvodában – integráció a gyakorlatban
A pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének nyilvántartási száma: 575/66/2017
A tanfolyam pedagógusok részére a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint 60 tanóra elszámolható, amennyiben a pedagógus munkáltatója a továbbképzést a rendeletben meghatározottak szerint elfogadja.
Vizsga (a képzés szakmai felelősével egyeztetnek majd a végleges időpontjáról a tanfolyamon)

Az autizmussal élő gyerekek óvodai nevelése máig nagyrészt megoldatlan probléma. Egyre több óvoda fogad be egy-egy ilyen fejlődési zavarral küzdő gyerekeket, egyre több intézmény vállalja fel fejlesztésüket, azonban ezek közül kevesen felkészültek ellátásukra. Az autizmus spektrum zavar természetéből adódóan az autista gyerekek ellátása specifikus ismereteket, szemléletet, módszereket kíván, melyeket a jelenlegi szakképzések csak igen korlátozottan vagy nem elegendő mennyiségben és minőségben nyújtanak. Az autizmussal élő gyermekek óvodai integrációjával foglalkozó szakemberek a probléma jellegéből adódóan az átlagosnál is nagyobb kihívások előtt állnak. A hatékony segítségnyújtás az óvodai integráció esetében azt jelenti, hogy a gyermeket támogató, a megértést segítő akadálymentes környezet a gyermek számára az óvodában tartózkodás teljes időtartamában, az ott megjelenő összes tevékenység során biztosított.

 
A képzés részletesen tárgyalja a környezet megértését segítő személyi és tárgyi környezet akadálymentesítését. Gyakorlati ötletekkel segíti a résztvevő szakembereket az önellátás, az önálló játéktevékenység, a közös játéktevékenység, az irányított foglalkozás, a nem mindennapi élethelyzetek során felmerülő nehézségek, továbbá a különböző színtereken, szituációkban megjelenő viselkedésproblémák megoldásában, kezelésében.
 
A téma feldolgozása változatos formában történik, előadások, gyakorlatok, konzultációk, esetismertetések, filmrészletek bemutatása és elemzése, irányított, célzott beszélgetések, helyzetgyakorlatok, interaktív előadások segítségével. A képzés az autizmus témáját több oldalról megközelítve dolgozza fel: elméleti alapok – a tünetek felismerése, a háttérben álló biológiai, pszichológiai okok bemutatása, a gyógypedagógiai-pszichológiai beavatkozás területei és lehetőségei, a család, a szűkebb és tágabb környezet szerepe és az illeszkedés elősegítése, az integráció lehetőségei és gyakorlati megvalósítása, valamint az ellátás intézményi és jogi háttere. A résztvevők a továbbképzés utolsó egységét képező konzultációs alkalmon, többek között esetismertetések keretében vitathatják meg addigi tapasztalataikat a képzés során szerzett tudás gyakorlati alkalmazásáról.
 
A tanfolyammal célunk elsősorban gyakorlatorientált továbbképzést nyújtani, mely által növekszik a szakemberek kompetenciája az autizmus elméleti és gyakorlati ismereteivel kapcsolatban.
Óvodában dolgozó szakemberek tudását bővítjük, hogy felkészültté váljanak autizmussal élő kisgyermekek nevelésére átlagos fejlődésű kortárscsoportban a számukra szükséges egyénre szabott autizmus-specifikus megsegítést biztosítva, a szűkebb és tágabb környezettel való együttműködésben.
 

A képzési program óraszáma: 60 óra

A képzés célcsoportja

3-7 éves korosztállyal foglalkozó gyakorló óvodapedagógusok és fejlesztő pedagógusok

A képzésen való részvételhez előírt feltételek

  1. Főiskolai/egyetemi iskolai végzettség: óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus szakképzettség
  2. Megelőző szakmai gyakorlat: –

A megszerezhető képesítés

Az akkreditált pedagógus továbbképzés sikeres elvégzését igazoló TANÚSÍTVÁNY.
A tanúsítvány alapján a tanfolyam pedagógusok és/vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók részére a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolható.

Képzés

A képzés összefoglaló jellegű tematikája

  • Bevezető. Tipikus és eltérő fejlődés.
  • Az óvodapedagógus koordinációs szerepe és kompetenciái az autista gyerekek óvodai integrációjában.
  • Autizmus spektrum zavar – elméleti alapok
  • Felkészülés a tudatos integrációra
  • Az óvodai élet, a szokásrend kialakítása, problémák, megoldási módok
  • Viselkedésproblémák megközelítése, kezelésének módjai
  •  Integráció a gyakorlatban
  • A képzésen elsajátított tudás alkalmazása a gyakorlatban, a kölcsönös támogatás módszertana, szakmai tanulságok

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

A tanfolyamot elvégző szakember ismerje a kora gyermekkori intervenció aktuális elméleti és gyakorlati kutatásainak eredményét, a jelenleg alkalmazott kliens utat. Legyen képes az önreflexió és a kommunikáció (gyermek-szakember, szülő-szakember, szakember-szakember) alkalmazására, továbbá a team-működés megalapozására, megszervezésére. Legyen képes a családot, mint rendszert szemlélni és megközelíteni. Rendelkezzen ismeretekkel a korszerű kora gyermekkori időszakkal és annak szülői vonatkozásával kapcsolatos irodalomról és kutatási eredményekről.

Legyen képes elkülöníteni a csecsemők életkori sajátosságait az eltérőnek minősülő fejlődésmenettől, és legyen képes igazodni ezekhez saját gyakorlati megközelítésével, a szülők reális tájékoztatásával. Ismerje a mai, elfogadott vizsgáló eljárásokat, ismerje az állapotfelmérés legfontosabb lépéseit (ismeretgyűjtés, dokumentum elemzés, szülői információk).

Legyen képes összegző módon, leíró jelleggel a gyermek és a szülő egyéni szükségleteire reagálva szakvéleményét megfogalmazni, ehhez legyen képes mozgósítani a team munkáról megszerzett ismereteit. Legyen képes a funkciófejlesztés és tanácsadás szerepét és hangsúlyát a szükségletnek megfelelően megítélni az intervenciós munkája során.

A vizsga

Írásbeli vizsga: esettanulmány elkészítése a képzés zárását követő 30 napon belül, minimum 3, maximum 5 oldalban, megadott szempontok alapján, mely kitér egy autizmussal élő kisgyermek óvodai integrációjának előkészítésére, megvalósulásának folyamatára, annak autizmus-specifikus szemléletű megközelítésére, gyakorlatára. Bemutatja az integrált helyzetet, ennek a szűkebb, tágabb közösségre gyakorolt hatását. Tartalmazza a gyermek és családjának rövid bemutatását, kitér az éppen aktuális élethelyzetre, nehézségekre, erősségekre, felöleli az óvodai közösségben történő nevelési, megsegítési stratégiák kidolgozását.
 
Szóbeli vizsga: az írásbeli dolgozat leadását követő 30 napon belül az esettanulmány értékelése és védése, az írásbeli munka témája mentén feltett vizsgakérdések megválaszolása.
 
Értékelési szempontok: A gyermek és a család szükségleteinek a megfogalmazása és a segítségnyújtás jellege összhangban vannak-e, tükrözi-e a megszerzett elméleti tudást és az intervenciós szemléletet. A gyermek jellemzésében mennyiben fogalmazódnak meg a gyermek erősségei, gyengeségei, autizmusából származó és általános nehézségei. A megoldási stratégiák összhangban vannak-e a gyermek adottságaival, a környezeti feltételekkel, milyen mértékben képes a hallgató alkalmazni az elsajátított autizmus specifikus szemléletet, eszközöket.
 

A minősítés fokozatai: megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt

Képzési tanúsítványt csak azon résztvevő számára adhatunk ki, aki eleget tesz a formai követelményeknek és a képzés minimum 90% – án jelen volt.
 
A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége nincs.
 

A program sikeres elvégzéséért a pedagógusok és/vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a 277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendeletben előírt tanúsítvány kapnak, amivel igazolják, hogy 60 tanórai foglalkozásban pedagógus-továbbképzésen vettek részt.

A sikertelen teljesítés következményei:
„Nem felelt meg” minősítés esetén egyszer megismételhető az írásbeli dolgozat elkészítése.
A javítóvizsga költségeit – 5000 FT-ot – a résztvevőt terhelik, és azt a javítóvizsgára való jelentkezéskor köteles a vizsgát szervező részére egy összegben megfizetni.

A programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei:
A befizetett képzési díj visszatérítésére nincs mód, továbbá Résztvevő vizsgára nem bocsátható, a képzés elvégzéséről tanúsítványt nem kaphat.

december 2024

2024k03decEgész napszo11janAutizmussal élő gyermekek a bölcsődei és óvodai közösségben – integráció a gyakorlatban”

Képzés helyszíne

Budapesti Korai Fejlesztő Központ és EGYMI.
1115 Budapest, Bártfai utca 34/a

A képzés szakmai felelőse

Udvardi Gabriella, Hajtó Krisztina, Kiss Erika, Lengyel Anna, Tóth Anikó

A képzési program óraszáma

60 óra

Jelentkezés / kérdés

Szőnyi Dóra oktatásszervező
Személyesen: Budapesti Korai Fejlesztő Központ Buda (1115 Budapest, Bártfai utca 34/a)
Telefonon:
06/1 363-02-70
E-mail:

Képzés díja: 95,000 Ft/fő

Ez az összeg tartalmazza az oktatás, vizsgáztatás és a helyszín költségeit, a képzési anyagokat